top of page

ANBI informatie

RSIN: 862139624
KvK: 81564953

Bij de Belastingdienst vraagt Stichting Simonshuis binnenkort aan om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling, een stichting als bedoeld in artikel 1a lid 7 sub h van de Uitvoeringsregeling op de AWR 1994.

Download hier de ANBI-gegevens 2021-2022

Download hier het bestuursverslag 2021-2022

Download hier de samenvatting van het Beleidsplan 2023-2027

Download hier het klachtenreglement

Doel van de stichting (artikel 2 van de statuten)
1. Doel van de stichting is een plaats te zijn in de stad Utrecht waar mensen hun verlangen, hun hoop en hun geloof tot leven brengen in de manier waarop zij met elkaar als gemeenschap op weg gaan. Dit wordt weerspiegeld in de gastvrijheid die de stichting op passende wijze aanbiedt aan mensen die daaraan behoefte hebben.

 

2. De stichting heeft eveneens tot doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden en daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. 


3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te voorzien in een variëteit aan groepsactiviteiten, gezamenlijke maaltijden, geestelijke verzorging,
coaching en begeleiding. Leidend is de notie van ‘het goede gesprek’. Daarnaast voorziet de stichting in tijdelijke woonruimte die beschikbaar is voor mensen die naar
het oordeel van het bestuur in een noodsituatie verkeren. De kapel biedt ruimte voor
een diversiteit aan religieuze en niet-religieuze vieringen en bijeenkomsten.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Fondsenwerving

De stichting werft gelden om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren.

Zeer beperkt eigen vermogen

Er is onvoldoende eigen vermogen om de voorgenomen activiteiten uit te voeren. Aan de ANBI-eis dat er niet meer vermogen mag zijn dan nodig is voor de activiteiten van Stichting Simonshuis, wordt voldaan.

Zeggenschap over het vermogen

Op grond van artikel 4 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de LSBS als ware het eigen vermogen.

Bestemming liquidatiesaldo

Mocht het bestuur besluiten tot ontbinding, dan moet conform artikel 12 lid 2 van de statuten een batig liquidatiesaldo volledig worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting aan een andere ANBI/fonds met een ANBI status of voor een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt, zulks ter beoordeling van het bestuur en in de geest van de doelstellingen van de Nikolacommuniteit.

Bestuur

Besturen betekent uitvoering geven aan de doelstelling van de stichting Simonshuis, zorgen voor het adequaat functioneren van de stichting en het beheren en besteden van de middelen van de stichting.

Het bestuur van Stichting Simonshuis bestaat uit zes leden: 

Jeannette de Ouden, voorzitter

Willemijn Heerlien, secretaris

Jantine van de Watering, penningmeester

Cok Bakker, beheerder en bestuurder

Rik Wagenaar, bestuurder

Chris Maas, bestuurder

Daarnaast zijn onder anderen betrokken:

Gertie Blaauwendraad, coördinator 

Riek Benthem, realisatie Simonswandelingen

Angelique Cloosterman, begeleiding van de tijdelijke bewoners

Benny Verbiest, vertegenwoordiger vanuit kerngroep bewoners.

Conform artikel 3 lid 7 van de statuten ontvangen bestuurders uitsluitend vergoedingen voor gemaakte onkosten. Dat betekent dus geen vrijwilligersvergoeding, vacatiegeld of andere bezoldiging.

bottom of page