top of page

ANBI informatie & Bestuur

RSIN: 862139624 
KvK: 81564953

De Belastingdienst heeft Stichting Simonshuis per 1 januari 2023 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, een stichting als bedoeld in artikel 1a lid 7 sub h van de Uitvoeringsregeling op de AWR 1994

Download hier de ANBI-gegevens 2022-2023

Download hier het bestuursverslag 2023

Download hier de samenvatting van het Beleidsplan 2023-2027

Download hier het klachtenreglement

Missie en Doelstellingen

De kern van de missie van het Simonshuis is gastvrijheid. Het huis is voor iedereen toegankelijk: het wil binnen de stad Utrecht een plek zijn waar mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden hedendaagse spiritualiteit kunnen ontdekken, beleven en delen. Het Simonshuis put daartoe uit diverse levensbeschouwelijke- en culturele inspiratiebronnen waarbij bezinning, bezieling, verdieping en gesprek centraal staan. Op deze manier stelt het Simonshuis zich ten doel een gastvrij huis te zijn in het centrum van Utrecht, waar mensen van binnen en buiten de stad hun verlangen, hoop en levensbeschouwing samen tot leven kunnen brengen.

Het Simonshuis stimuleert dit door daarvoor een fysieke plaats aan te bieden, en staat daarbij open voor samenwerking met andere partijen -in en buiten de stad- met verwante doelstellingen. In het Simonshuis kunnen mensen in alle rust opladen, inspiratie opdoen en verbinding ervaren met anderen. Voor wie op zoek is naar de bron en waarden van het bestaan biedt de kapel van het huis ruimte aan een diversiteit aan religieuze en niet-religieuze vieringen en activiteiten. Daarnaast voorziet het Simonshuis in een variëteit aan groepsactiviteiten, zoals gezamenlijke maaltijden ‘met zin’, spirituele wandelingen en allerlei vormen van meditatie. Al deze activiteiten staan open voor alle belangstellenden.

Voor mensen die om uiteenlopende redenen in een crisissituatie verkeren en dringend op zoek zijn naar onderdak stelt het Simonshuis tijdelijke woonruimte beschikbaar (met een maximum van een jaar). Voordat tijdelijke bewoners hun intrek nemen in één van de gastenkamers wordt in één of meerdere gesprekken nagegaan of zij de doelstellingen van het Simonshuis onderschrijven en bereid zijn op passende en haalbare wijze bij te dragen aan de kleine woongemeenschap die het fundament vormt van het huis. Tijdens hun verblijf staat voor de tijdelijke bewoners een contactpersoon klaar. Op individueel niveau zijn er mogelijkheden voor geestelijke begeleiding en coaching.

De missie en visie van het Simonshuis zijn uitgebreid weergegeven in het Beleidsplan. Hierboven kan je de samenvatting van het Beleidsplan 2023-2027 downloaden. Daarnaast zijn ze verwoord in artikel 2 van de statuten:

1. Doel van de stichting is een plaats te zijn in de stad Utrecht waar mensen hun verlangen, hun hoop en hun geloof tot leven brengen in de manier waarop zij met elkaar als gemeenschap op weg gaan. Dit wordt weerspiegeld in de gastvrijheid die de stichting op passende wijze aanbiedt aan mensen die daaraan behoefte hebben.

 

 2. De stichting heeft eveneens tot doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden en daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

 

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te voorzien in een variëteit aan groepsactiviteiten, gezamenlijke maaltijden, geestelijke verzorging, coaching en begeleiding. Leidend is de notie van ‘het goede gesprek’. Daarnaast voorziet de stichting in tijdelijke woonruimte die beschikbaar is voor mensen die naar het oordeel van het bestuur in een noodsituatie verkeren. De kapel biedt ruimte voor een diversiteit aan religieuze en niet-religieuze vieringen en bijeenkomsten.

 

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Fondsenwerving

De stichting werft gelden om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren.

 

​Zeer beperkt eigen vermogen

Er is onvoldoende eigen vermogen om de voorgenomen activiteiten uit te voeren. Aan de ANBI-eis dat er niet meer vermogen mag zijn dan nodig is voor de activiteiten van Stichting Simonshuis, wordt voldaan.

 

​Zeggenschap over het vermogen

Op grond van artikel 4 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting Simonshuis als ware het eigen vermogen.

 

Bestemming liquidatiesaldo

Mocht het bestuur besluiten tot ontbinding, dan moet conform artikel 12 lid 2 van de statuten een batig liquidatiesaldo volledig worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting aan een andere ANBI/fonds met een ANBI status of voor een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt, zulks ter beoordeling van het bestuur en in de geest van de doelstellingen van de Nikolacommuniteit.

 

Bestuur

Besturen betekent uitvoering geven aan de doelstelling van de stichting Simonshuis, zorgen voor het adequaat functioneren van de stichting en het beheren en besteden van de middelen van de stichting.

Het bestuur van Stichting Simonshuis bestaat uit zes leden:

 • Jeannette de Ouden, voorzitter (A)

 • Willemijn Heerlien, secretaris (B)

 • Jantine van de Watering, penningmeester (C)

 • Cok Bakker, beheerder en bestuurder (D)

 • Rik Wagenaar, bestuurder (E)

 • Chris Maas, bestuurder (F)

​Daarnaast zijn onder anderen betrokken:

 • Gertie Blaauwendraad, coördinator (G)

 • Riek Benthem, realisatie Simonswandelingen

 • Angelique Cloosterman, begeleiding van de tijdelijke bewoners en intern vertrouwenspersoon (H)

 • Benny Verbiest, vertegenwoordiger vanuit kerngroep bewoners. (I)

 • N.n.b. extern vertrouwenspersoon

Conform artikel 3 lid 7 van de statuten ontvangen bestuurders uitsluitend vergoedingen voor gemaakte onkosten. Dat betekent dus geen vrijwilligersvergoeding, vacatiegeld of andere bezoldiging.

bestuur simonshuis_edited_edited.jpg
bottom of page